Cadillac ATS 2013 – LA Auto Show

20121128 132514 Cadillac ATS 2013   LA Auto Show

20121128 132530 Cadillac ATS 2013   LA Auto Show

20121128 132547 Cadillac ATS 2013   LA Auto Show

Cadillac CTS-V Race Car

20121128 132333 Cadillac CTS V Race Car

20121128 132341 Cadillac CTS V Race Car

20121128 132348 Cadillac CTS V Race Car

20121128 132357 Cadillac CTS V Race Car

20121128 132405 Cadillac CTS V Race Car